Polityka prywatności

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie FH Kris oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
  - archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
  - obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
  - zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
  - windykacja należności;
  - dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
 4. Administratorem danych osobowych jest FH KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI  z siedzibą przy ulicy 1 Maja 35, 71-627 Szczecin, REGON 810561935, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 851-101-10-32.
 5. Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 1, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, dobrowolnej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 7. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 4, 6, 7 i 8.
 8. Użytkownikowi przysługuje:
  a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e)    prawo do przenoszenia danych;
  f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
 9. W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:
  a)    wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze.. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
  b)    firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 10. Informujemy, iż podczas korzystania z usług fhkris.ovel.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.